Ne budi lijen uzmi Clio Zen! Počela velika nagradna igra Istarskih supermarketa!

Počela velika nagradna igra Istarskih supermarketa!
KLASA: UP/I-460-02/17-01/706
Ur.Br: 513-07-21-01/17-3
Datum: Zagreb, 27. studenoga 2017.

Na temelju odredbi Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, 52440 Poreč, OIB 24351550672, donosi sljedeća:
PRAVILA NAGRADNE IGRE Ne budi lijen uzmi Clio Zen!

Članak 1. Priređivač Priređivač nagradne igre: Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, 52440 Poreč, OIB 24351550672 (u nastavku: Priređivač).

Članak 2. Trajanje nagradne igre Nagradna igra provodi se od 27. prosinca 2017. godine do 10. veljače 2018. godine u maloprodajnim objektima Istarskih supermarketa d.o.o. na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da ostvare kupnju u iznosu od najmanje 50,00 kuna u maloprodajnim objektima Priređivača unutar roka trajanja nagradne igre. Za svaku kupnju u iznosu od najmanje 50,00 kuna na jednom računu kupac stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da na poleđini kupona koji dobije uz račun upiše slijedeće podatke: ime i prezime, broj računa, točnu adresu stanovanja ili prebivališta i broj telefona.
Tako ispisan kupon potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog mjesta. U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta. Jedan račun na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 50,00 kn u maloprodajnim objektima Priređivača osigurava jedno sudjelovanje u nagradnoj igri. Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa.
Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom. Po proteku perioda nagradne igre svaki maloprodajni objekt Priređivača organizirati će da se sve kutije s ubačenim kuponima iz prodavaonica sakupe i dostave u skladište maloprodajnog objekata Priređivača Istarski supermarketi d.o.o., P-69, Tomassinijeva 32, 52100 Pula do 16. veljače 2018., gdje će se održati izvlačenje nagrada iz svih pristiglih kupona iz svih prodajnih objekata Priređivača.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.

Članak 6. Nagradni fond Nagradni fond sastoji se od:
1. Automobil Renault Clio Zen 1,2 16V - 96.124,60 kn
2. Bicikl Cube Acid 2x 29 i Bicikl Cube Access WLS 2018 - 9.997,26 kn
3. Dva poklon bona IS vrijednosti od 1.000,00 kn
4. Deset poklon paket Histris proizvoda u vrijednosti od 200,00kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda (s PDV-om):110.121,86 kn.
Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske. Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti. Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost nagrada. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika Izvlačenje dobitnika održat će se 17. veljače 2018. godine u marketu P-69, na adresi Tomassinijeva 32, 52100 Pula na način da se nagrade izvlače iz svih pristiglih ispisanih kupona za nagradnu igru u razdoblju od 27. prosinca 2017. godine do 10. veljače 2018. godine Nagradno izvlačenje obavit će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika, koji će nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom slučajnog, nasumičnog odabira iz svih pristiglih ispisanih kupona za nagradnu igru. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste vrste. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada. Redoslijed izvlačenja dobitnika nagradnih igara započinje od zadnje nagrade prema glavnoj. Sve nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim sudionikom se smatra osoba koja je poslala vlastitim podacima ispunjen kupon u maloprodajnim objektima Priređivača. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Dobitnika prve nagrade o dobitku će obavijestiti Priređivač telefonom isti dan dok će ostale dobitnike obavijestiti u roku od sedam (7) dana kako bi se dogovorili detalji oko preuzimanja nagrade. Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 7 dana od izvlačenja na Internet stranici www.marketis.hr. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja nije moguća.

Članak 8. Preuzimanje nagrada Dobitnici moraju preuzeti nagradu u roku od trideset (30) dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave. Dobitnici nagrada svoje nagrade preuzimaju u sjedištu Priređivača, Istarski supermarketi d.o.o., Partizanska 13, 52 440 Poreč. Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pisanim putem obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 4. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara. Ukoliko je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz članka 4. stavka 1, obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost s ovjerenim potpisom kod bilježnika. U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika preuzima nagradu u ime i za račun korisnika. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre. U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.marketis.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.marketis.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade na Internet stranici: www.marketis.hr, facebook stranici: https://www.facebook.com/istarskisu... i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promidžbene svrhe nagradne igre. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Ograničenje odgovornosti Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za: - bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, - bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

Članak 13. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Priređivač. Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem službenih stranica Priređivača www.marketis.hr. Za sve eventualne sporove povezane s ovom nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski sud u Puli.

Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja. Istarski supermarketi d.o.o.

Prijavi se na newsletter

Za primanje naših posebnih promocija i aktualnog kataloga,
Zprijavite se na našu mailing listu

Pronađite Vama najbližu trgovinu odabirom s liste.